I. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Konsumentów

 

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).

 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail kontakt@fotoin.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.

 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową Produkt należy dostarczyć na adres Usługodawcy.

 4. Żądania konsumentów wynikające z realizacji umów o dzieło bądź umów sprzedaży są realizowane w terminie 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia żądania.

 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

 6. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zwraca koszt przesyłki Produktu będącego przedmiotem reklamacji. 

 7. W przypadku Produktów objętych gwarancją Usługodawca informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.

 

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Serwis Internetowy:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konsument może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mai kontakt@fotoin.pl

 2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Konsumenta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

 

Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

 1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego: PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068 www.przelewy24.pl

   

 

II. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów nie będących Konsumentami i którym nie przysługują uprawnienia Konsumentów.

 

Warunkiem rozpoznania przez Usługodawcę reklamacji zgłoszonej przez Klienta, gdy dotyczy ona uszkodzeń Produktu powstałych podczas transportu do Klienta, jest zgłoszenie tych uszkodzeń do Usługodawcy w sposób opisany w pkt. X w terminie 14 dni od dnia wykrycia uszkodzenia (nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamówienia) wraz ze szczegółowym opisem problemu oraz dostarczenie reklamowanego Zamówienia na koszt Klienta na adres Usługodawcy.

 1. Reklamacje Produktów zamawianych w Serwisie Internetowym z tytułu uszkodzeń powstałych podczas ich transportu do Klienta mogą być składane za pomocą Formularza Reklamacyjnego dostępnego w zakładce Regulamin na stronie Serwisu Internetowego lub zgłoszenie takiego żądania poprzez wiadomość e-mail.

 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki/dostarczenia Zamówienia.

 3. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Klienta o dalszym trybie postępowania.

 4. Usługodawca nie przyjmuje Produktów przesłanych za pobraniem.