Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.fotoin.pl prowadzony jest przez Studio MiMa Fotografia i Druk Danuta Bachta., 62-100 Wągrowiec Sienkiewicza 10. NIP 7661874662, REGON 381359912, adres e-mail: kontakt@fotoin.pl.

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, zasady i warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu Internetowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zasady i warunki realizacji Projektów, składania Zamówień na Produkty i Usługi w Serwisie Internetowym, zapłaty ceny lub wynagrodzenia, koszty oraz termin i sposoby dostawy, składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumentów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Prezentowane w Serwisie Internetowym informacje dotyczące Produktów i Usług, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Usługodawcy.

 3. Użytkownik jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazane jest wgrywanie zdjęć naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

 4. Użytkownik, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.

 5. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą oznaczają:

 • DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • EDYTOR – interaktywne narzędzie dostępne w Serwisie Internetowym w formie usługi świadczonej drogą elektroniczną, umożliwiające opracowywanie Projektów Produktów.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający wybór Projektu, wybór parametrów Projektu (takich jak liczba stron, forma, materiał, dodatki), sposobu dostarczenia Produktu, akceptację Projektu oraz złożenie Zamówienia na Produkt.
 • KLIENT - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks lub Konsument, który dokonał zamówienia w Serwisie Internetowym.
 • KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego. Postanowienia Regulaminu dotyczące wyłącznie Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej w ramach Serwisu internetowego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W takich wypadkach do takiej osoby nie będą miały również zastosowania postanowienia Regulaminu dotyczące wyłącznie Klientów.
 • KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • NEWSLETTER - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, lub w imieniu Usługodawcy.
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI – odrębny dokument regulujący zasady związane z ochroną danych osobowych oraz prywatności Użytkowników.
 • POZYTYWNA WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA – na pozytywną weryfikację zamówienia składa się łącznie: prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia, kompletne przesłanie z urządzenia Użytkownika Projektu Produktu wybranego i zaakceptowanego przez Użytkownika, zaksięgowanie płatności za złożone Zamówienie lub użycie vouchera  zakupowego.
 • PROJEKT – wykonane za pomocą Edytora opracowanie graficzne przyszłego Produktu udostępnione w Serwisie Internetowym i podlegające dalszemu określeniu przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia tj. uzupełnieniu przez Użytkownika o elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne zgodne ze specyfikacją podaną przez niego w Formularzu Zamówienia
 • REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
 • SERWIS INTERNETOWY - serwis prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem internetowym: https://www.fotoin.pl/
 • USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego wyszczególniona w treści Regulaminu.
 • USŁUGODAWCA - Studio MiMa Fotografia i Druk Danuta Bachta., 62-100 Wągrowiec Sienkiewicza 10. NIP 7661874662, REGON 381359912, adres e-mail: kontakt@fotoin.pl.
 • UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi.
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania lub sprzedaży Produktu przez Usługodawcę.
 • PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane na podstawie Zamówienia przez Użytkownika zgodnie z Projektem opracowanym (określonym) w Edytorze przez Klienta lub gotowa rzecz ruchoma, które są lub mają być przedmiotem umowy między Klientem i Usługodawcą.

 

II. Rodzaje i zakres Usługi

 

​Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi:

 1. Prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym.

 2. Korzystanie z Konta przez Użytkownika możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków: wypełnieniu formularza rejestracji oraz  kliknięciu pola „zarejestruj” lub o podobnym znaczeniu.

 3. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

 4. Korzystanie z Edytora oraz Formularza Zamówienia.

 

Korzystanie z Edytora rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Projektu do Edytora.

 • Korzystanie z Edytora polega na:
 • Zaakceptowaniu Projektu – umieszczeniu Projektu w koszyku – zbiorze Projektów, przez kliknięcie pola „do koszyka” lub o podobnym znaczeniu.
 • Wyborze parametrów Projektu, wykonaniu własnego Projektu przez Użytkownika,
 • Wyborze koncepcji Produktu, np. przez kliknięcie pola „Edytuj” lub o podobnym znaczeniu,

 

Korzystanie z interaktywnego Formularza Zamówienia polega na:

 • Wyborze przez posiadającego Konto Użytkownika Projektu z zaakceptowanych Projektów,
 • Wyborze parametrów Edytuj, np. ilość Produktów, dodatki itp., oraz sposobu doręczenia.
 • Podaniu następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP,
 • Złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie pola „zamawiam” lub o podobnym znaczeniu – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).

 

III. Warunki świadczenia Usług

 

 1. Odpłatność - świadczenie Usług przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 2.  Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług:
 • ​Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Edytora oraz Formularza Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Użytkownika lub zakończenia korzystania z Edytora.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w tym prawidłowego działania Edytora oraz Formularza Zamówienia:
 • ​Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet.
 • Prawidłowo skonfigurowana Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari.
 • Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.
 • Wtyczka Adobe Flash w wersji 10+ (do pobrania tutaj: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/) dla przeglądarki internetowej dla obsługi wgrywania plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi i korzystania z Edytora i Projektów.
 • Wyłączone dodatki do przeglądarek uniemożliwiające wyświetlanie niektórych elementów stron, jak Adblock.
 • Usługodawca zastrzega, że w celu prawidłowego działania Edytora obsługiwane przez niego pliki powinny spełniać następujące wymagania:
 1. ​maksymalna waga: 20 MB
 2. maksymalna rozdzielczość: 50 Mpix
 3. maksymalna wielkość pliku: 10000 px
 4. akceptowane rozszerzenia plików: jpg/jpeg.
 5. Usługodawca może sformułować szczegółowe wytyczne związane z korzystaniem z Edytora, które udostępniane będą Użytkownikowi za pośrednictwem Edytora lub w Serwisie Internetowym w odrębnych polach (np. Baza wiedzy).
 6. Korzystanie z Edytora w warunkach niestabilnego dostępu do sieci internet, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, lub dostępu o ograniczonej przepustowości, a także dużej ilości uruchomionych jednocześnie zakładek w przeglądarce internetowej może wiązać się z koniecznością dłuższego oczekiwania na wysyłkę plików do serwera Usługodawcy oraz wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu, przed złożeniem Zamówienia.
 7. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca nie sprawdza treści przekazywanych przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług.
 8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu Internetowego, a w szczególności Edytora i Formularza zamówienia może wiązać się z ograniczeniem dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu Internetowego i wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu przed złożeniem Zamówienia.
 9. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci internet za które nie ponosi odpowiedzialności w związku z czym rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 10. Usługodawca zastrzega, że Projekty mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu finalnego Produktu. Usługodawca informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań, nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Serwisie Internetowym, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień wyświetlacza urządzenia, przeglądarki, systemu operacyjnego.
 11. Użytkownik udziela Usługodawcy na czas obowiązywania umowy o świadczenie Usług oraz realizacji Produktu, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji do utworów przekazywanych Usługodawcy na potrzeby świadczenia Usług, na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych oraz innych nośników, a także umieszczanie w sieci Internet, oraz wykorzystywanie w Serwisie Internetowym. Powyższe ma na celu wyłącznie wykonywanie Usług na rzecz Użytkownika zgodnie z warunkami i celem świadczonych usług, w ramach których takie udostępnianie ma miejsce.

 

IV. Warunki zawierania umowy wykonania lub sprzedaży Produktu

 

 1. Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie Internetowym podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia i zależą od wybranego sposobu dostawy.

 2. Uiszczenie ceny Produktu możliwe jest za pomocą kodu rabatowego, który po wprowadzeniu odpowiedniego kodu obniża cenę wszystkich lub wybranych Produktów znajdujących się w koszyku.

 3. Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie Internetowym jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia.

 4. Zawarcie umowy wykonania lub sprzedaży Produktu za pomocą Formularza Zamówienia.

  1. Celem zawarcia umowy o wykonanie lub sprzedaży Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia, zgodnie z pkt. II 1.2 Regulaminu.

  2. Po złożeniu Zamówienia Serwis Internetowy niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty, o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz o planowanej dacie wysyłki.

  3. Z chwilą Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia zostaje zawarta umowa wykonania Produktu lub sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.

  4. Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana paragonem, fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.

  5. Produkty zawierają w widocznym miejscu dodatkowe informacje:
   Na ostatniej stronie Produktu lub innym miejscu wskazanym w opisie Produktu, może znajdować się kod kreskowy, oraz logo Serwisu Internetowego.

 

V. Sposoby płatności

 

Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl jeden z następujących sposobów:
 1. kartą płatniczą,
 2. kartą kredytową,
 3. BLIK
 1. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,301345068 Regon: 779-236-98-87 | NIP:  ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań PayPro SARozliczenia transakcji kartą płatniczą i kredytową oraz BLIK przeprowadzane są za pośrednictwem
  VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.

 

VI. Sposoby dostawy

 

 1. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
 1. Paczką kurierską,
 2. Pocztą Polską,
 3. innym dostawcom usług przewozowych działającym na terenie Polski.
 4. Odbiór osobisty
 1. Forma wysyłki oraz wybór w ramach wysyłki paczką kurierską konkretnego podmiotu świadczącego usługi kurierskie może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych uniemożliwiających wysyłkę Produktu (np. brak obsługi określonego rozmiaru Produktu, czasowy brak realizacji wysyłek). Klient nie poniesie z tego tytułu dodatkowego kosztu ponad wskazany przy zakupie Produktu.
 1. Termin dostawy - na czas oczekiwania na dostawę Produktu składa się termin realizacji Zamówienia przez Usługodawcę i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
 • Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych. Termin realizacji Zamówienia należy liczyć w Dniach Roboczych w następujący sposób: od momentu Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia do momentu wysyłki Zamówienia do Klienta.
 • Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez
 • Klienta sposobu dostawy oraz przewoźnika i widoczne jest w koszyku po wybraniu opcji dostawy.
 • Dla Zamówień wysyłanych za granicę do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Irlandii, Włoch, Belgii, Litwy, Francji, Austrii dostępna jest wyłącznie przesyłka kurierska. Czas dostawy jest zróżnicowany w zależności od wybranego kraju i może wynosić od 5 do 7 dni roboczych.
 • Przesyłki są dostarczane w Dni Robocze.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, brak dostawy lub konieczność powtórnej dostawy, będące skutkiem podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych danych do doręczenia Produktu.

 

VII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 

 1. ​Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług prowadzenia konta w Serwisie Internetowym.

  1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@fotoin.pl, lub pisemnie na adres Usługodawcy:Studio MiMa Fotografia i Druk Danuta Bachta 62-100 Wągrowiec ul. Sienkiewicza 10

  2. Usługodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

  3. Umowa o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. Wypowiedzenie umowy nie prowadzi do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

  5. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 2. Wypowiedzenie Umowy o korzystanie z Edytora oraz Formularza Zamówienia następuje w chwili zakończenia korzystania z Edytora, zgodnie z pkt. III ust. 2 Regulaminu.

 

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Konsumentów

 

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).

 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail kontakt@fotoin.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.

 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową Produkt należy dostarczyć na adres Usługodawcy.

 4. Żądania konsumentów wynikające z realizacji umów o dzieło bądź umów sprzedaży są realizowane w terminie 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia żądania.

 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

 6. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zwraca koszt przesyłki Produktu będącego przedmiotem reklamacji. 

 7. W przypadku Produktów objętych gwarancją Usługodawca informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.

 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Serwis Internetowy:

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konsument może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mai kontakt@fotoin.pl

  2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Konsumenta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

 9. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego: PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068 www.przelewy24.pl

 

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów nie będących Konsumentami i którym nie przysługują uprawnienia Konsumentów.

 

 1. Warunkiem rozpoznania przez Usługodawcę reklamacji zgłoszonej przez Klienta, gdy dotyczy ona uszkodzeń Produktu powstałych podczas transportu do Klienta, jest zgłoszenie tych uszkodzeń do Usługodawcy w sposób opisany w pkt. X w terminie 14 dni od dnia wykrycia uszkodzenia (nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamówienia) wraz ze szczegółowym opisem problemu oraz dostarczenie reklamowanego Zamówienia na koszt Klienta na adres Usługodawcy.

 2. Reklamacje Produktów zamawianych w Serwisie Internetowym z tytułu uszkodzeń powstałych podczas ich transportu do Klienta mogą być składane za pomocą Formularza Reklamacyjnego dostępnego w zakładce Regulamin na stronie Serwisu Internetowego lub zgłoszenie takiego żądania poprzez wiadomość e-mail.

 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki/dostarczenia Zamówienia.

 4. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Klienta o dalszym trybie postępowania.

 5. Usługodawca nie przyjmuje Produktów przesłanych za pobraniem.

 

X. Uszkodzenie Produktu w transporcie

 

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zgłosić takie okoliczności oraz wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki, w razie możliwości w obecności doręczyciela.

 2. Jeżeli uszkodzenia Produktu nie dały się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze przesyłki, Klient powinien niezwłocznie zgłosić żądanie ustalenia tego faktu po ujawnieniu uszkodzeń, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Przekroczenie tego terminu oznaczało będzie brak możliwości realizacji roszczeń reklamacyjnych wobec przewoźnika.

 3. Przed podpisaniem protokołu uszkodzenia przesyłki należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).

 4. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć w dokumentach przewozowych.

 

XI. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta):

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,

  2. dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności dotyczy to Produktów,

  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. 

 2. W wypadkach nie przewidzianych w punktach 1.1-1.5. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi przewozowe lub poczty elektronicznej.

 4. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 powyżej należy wysłać na następujący adres Usługodawcy: Studio MiMa Fotografia i Druk Danuta Bachta 62-100 Wągrowwiec ul. Sienkiewicza 10 kontakt@fotoin.pl

 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 6. Konsumentowi zwraca się wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu do Usługodawcy.

 7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 8. Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

XII. Odpowiedzialność

 

 1. W stosunku do Konsumenta Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania swojego zobowiązania, chyba że będzie to następstwem okoliczności, za które Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności.

 2. W stosunku do Klienta, Usługodawca może ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach strat rzeczywiście poniesionych przez Klienta. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem przez Klienta z Serwisu Internetowego niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem.

 

XIII. Prawa autorskie

 

 1. Usługodawca w zakresie przestrzegania prawa autorskiego do przesłanych przez Użytkowników materiałów zdaje się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników.

 2. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że posiada on prawa do wszystkich przesłanych plików i przez dokonanie Zamówienia nie narusza niczyich praw.

 3. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich poprzez realizację Zamówienia, odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie Użytkownik. Jest on w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia Usługodawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Usługodawcę powstałymi w wyniku tych roszczeń.

 4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej informacji co do bezprawności przechowywanych w Serwisie Internetowym treści, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika i niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich treści.

 5. Wszelkie informacje, treści, pliki zawierające obrazy i oprogramowanie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego stanowią przedmiot własności Usługodawcy i chronione są prawem.

 6. Usługodawca nie udziela prawa do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji Produktów pochodnych lub dystrybucji jakiegokolwiek ich elementu.

 

XIV. Informacje dodatkowe

 

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usług następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje na dwa sposoby:

  1. przez wysłanie Klientowi w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy,

  2. przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu,

  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 3. Przechowywanie plików:

Projekty niestanowiące odbitek fotograficznych tworzone w Edytorze i Formularzu Zamówienia:

 • Zamówione i opłacone zostają usunięte po 20 dniach od daty opłacenia koszyka,
 • Zamówione i nieopłacone zostają usunięte po 60 dniach od daty zamówienia koszyka,
 • dodane do koszyka, ale niezamówione zostają usunięte po 90 dniach od daty ostatniej edycji.

Projekty stanowiące odbitki fotograficzne tworzone w Edytorze i Formularzu Zamówienia:

 • Zamówione i opłacone zostają usunięte po 20 dniach od daty opłacenia koszyka,
 • Zamówione i nieopłacone zostają usunięte po 60 dniach od daty zamówienia koszyka,
 • dodane do koszyka, ale niezamówione zostają usunięte po 90 dniach od daty ostatniej edycji.

 

XV. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).
 3. Rozstrzyganie sporów:

 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) mogą być rozpatrywane pozasądowo poprzez mediacje lub rozstrzygnięcia sądów polubownych. Wykaz stałych sądów polubownych zawiera strona http://www.pssp.org.pl. Wykaz mediatorów prowadzony jest przez każdy sąd okręgowy w Polsce. Na stronach właściwego sądu dostępne są dane mediatorów.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 • Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

XVI. Wejście w życie Regulaminu

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021r.

 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (b) zmiany oferty Usługodawcy dotyczącej Usług lub Produktów z zastrzeżeniem że zmiany niniejszego Regulaminu mają na celu dostosowanie jego treści do oferty. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu

 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

 4. Zamówienia na Produkty złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym Regulaminie; zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Produktów z Serwisu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany.

 5. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu przesyłając stosowną wiadomość na adresy e-mail Użytkowników lub umieszczając ją w Serwisie Internetowym w formie dostępnej przy pierwszym logowaniu Użytkownika po zmianie Regulaminu.

 6. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkownika od terminu określonego przez Usługodawcę, nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych od poinformowania Użytkowników o zmianie. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres kontakt@fotoin.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.